Studia Podyplomowe

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia niepełnosprawnego w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Pedagogika specjalna
 2. Dydaktyka specjalna
 3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 4. Pedagogika terapeutyczna
 5. Surdopedagogika
 6. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
  niesłyszących i słabo słyszących;
  niewidomego i słabo widzącego;
  zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie;
  z autyzmem
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 7. Metodyka pracy z uczniem:
  niesłyszącym i słabo słyszącym
  niewidomym i słabo widzącym
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie
  niepełnosprawnym ruchowo
  niepełnosprawnym intelektualnie
  z autyzmem
 8. Terapia pedagogiczna
 9. Konstruowanie IPET
 10. Pedagogika resocjalizacyjna
 11. Tyflopedagogika.
 12. Edukacja integracyjna i włączająca
 13. Organizacja i metodyka pracy w klasie integracyjnej
 14. Kompetencje pedagoga specjalnego
 15. Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 16. Metodyka pracy w grupie integracyjnej – zajęcia terenowe
 17. Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 18. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy