Studia Podyplomowe

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia niepełnosprawnego w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Pedagogika specjalna
 2. Dydaktyka specjalna
 3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 4. Pedagogika terapeutyczna
 5. Surdopedagogika
 6. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia:
  niesłyszących i słabo słyszących;
  niewidomego i słabo widzącego;
  zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie;
  z autyzmem
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 7. Metodyka pracy z uczniem:
  niesłyszącym i słabo słyszącym
  niewidomym i słabo widzącym
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie
  niepełnosprawnym ruchowo
  niepełnosprawnym intelektualnie
  z autyzmem
 8. Terapia pedagogiczna
 9. Konstruowanie IPET
 10. Pedagogika resocjalizacyjna
 11. Tyflopedagogika.
 12. Edukacja integracyjna i włączająca
 13. Organizacja i metodyka pracy w klasie integracyjnej
 14. Kompetencje pedagoga specjalnego
 15. Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 16. Metodyka pracy w grupie integracyjnej – zajęcia terenowe
 17. Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 18. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki