Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to specjalność, która stale zyskuje na znaczeniu. Z tego względu nasz instytut studiów podyplomowych oferuje kompleksowy i nowoczesny, a zarazem realny program kształcenia realizowany na kierunku Surdopedagogika. Studia podyplomowe w obszarze surdopedagogiki umożliwią uzyskanie kompetencji i kwalifikacji uprawniających do wykonywania zadań na stanowisku nauczyciela w zakresie pracy obejmującej wspomaganie i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu.

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością słuchową – niesłyszących lub słabosłyszących. Zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych umożliwiają ponadto pełne przygotowanie kadry pedagogicznej i wyposażenie jej w specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych z młodymi osobami oraz dziećmi z wadami słuchu.

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami słuchu.

Zajęcia prowadzone ramach studiów podyplomowych surdopedagogika przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela specjalizującego się w pedagogice specjalnej. Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy w zakresie surdopedagogiki w placówkach oświatowych, przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych, ośrodkach specjalistycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Absolwent studiów podyplomowych po ukończeniu programu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia specjalistycznego adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą słuchu, problemami ze sprawnym porozumiewaniem się oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzenia lub zaburzenia słuchu. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

Studia podyplomowe na tym kierunku mają charakter kwalifikacyjny. Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu surdopedagogiki będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz zna wszelkie zagadnienia związane z metodyką pracy z uczniami w zakresie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z dysfunkcjami rozwojowymi słuchu.

Cel studiów i liczba godzin na kierunku Surdopedagogika zostały określone w taki sposób, aby osoba studiująca po ukończeniu studiów podyplomowych była w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć w zakresie terapii dzieci i młodzieży z różnorodnymi dysfunkcjami w obszarze funkcjonowania aparatu słuchowego.

Proponowany program kształcenia pozwala zrealizować założony cel studiów i jest zgodny z przepisami prawa. Uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575). Program nauczania jest również zgodny z najnowszymi doniesieniami badaczy oraz naukowców i kładzie nacisk na aktualne koncepcje i praktyki, niezbędne dla pracowników w różnych typach szkół i placówek, ośrodków i poradni.

Podstawowe moduły, jakie obejmuje program kształcenia oparte są na konkretnych potrzebach praktyki terapeutycznej, a realizowane są przez specjalistów w systemie case study. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Surdopedagogika pozwala na efektywne uzupełnienie kształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności oraz zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi, zmagającymi się z zaburzeniami słuchu i osobami niesłyszącymi.

Tematyka studiów

Surdopedagogika Podstawy fonetyki i ortofonii Elementy neurofizjologii dziecięcej Nauka o języku Psychopedagogiczne podstawy rozwoju osób z wadą lub uszkodzeniem słuchu Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne Diagnostyka surdopedagogiczna i metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu Logorytmika Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących i niesłyszących Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną Podstawy wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących Surdologopedia Rewalidacja indywidualna z reedukacją dzieci z wadą słuchu Elementy terapii integracji sensorycznej Polski Język Migowy (PJM) Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych