Studia Podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy innych placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Celem studiów jest:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
 • zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);
 • zdobycie umiejętności do pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
 • nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza pedagogiczna
 2. Planowanie pracy terapeutycznej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 5. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej (Psychopatologia rozwoju i wychowania)
 7. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
 8. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 9. Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo – edukacyjnymi
 10. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 11. Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
 12. Metodyka pracy z uczniem:
  – niesłyszącym i słabo słyszącym
  – niewidomym i słabo widzącym
  – ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  – zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie
  – niepełnosprawnym ruchowo
  – niepełnosprawnym intelektualnie
  – z autyzmem
 13. Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 14. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
 15. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 16. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju
 18. Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
 19. Terapia pedagogiczna
 20. Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 21. Dydaktyka specjalna
 22. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 23. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 24. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki