Studia Podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy innych placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Celem studiów jest:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
 • zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET);
 • zdobycie umiejętności do pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
 • nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza pedagogiczna
 2. Planowanie pracy terapeutycznej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 5. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 6. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej (Psychopatologia rozwoju i wychowania)
 7. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
 8. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 9. Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo – edukacyjnymi
 10. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 11. Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
 12. Metodyka pracy z uczniem:
  – niesłyszącym i słabo słyszącym
  – niewidomym i słabo widzącym
  – ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  – zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie
  – niepełnosprawnym ruchowo
  – niepełnosprawnym intelektualnie
  – z autyzmem
 13. Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 14. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
 15. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 16. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 17. Wczesne wspomaganie rozwoju
 18. Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
 19. Terapia pedagogiczna
 20. Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 21. Dydaktyka specjalna
 22. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 23. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 24. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy