Studia Podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zgodnie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowaliśmy nowoczesne i kompleksowe studia podyplomowe realizowane w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej.

Celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą potencjału rozwojowego oraz ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży. Osoba studiująca ma możliwość zdobycia wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Wybrane studia podyplomowe dają szansę na poznanie technik stosowanych w pracy terapeutycznej z młodzieżą i dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (z myślą o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Adresaci studiów to osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich) oraz mające przygotowanie pedagogiczne, a także pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek edukacyjnych oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego w szkołach i placówkach edukacyjno-terapeutycznych.

Program nauczania został opracowany w taki sposób, by umożliwić pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z dysfunkcjami, trudnościami w uczeniu się czy dysleksją rozwojową. Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia uprawnia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Tematyka studiów

Diagnoza pedagogiczna Planowanie pracy terapeutycznej Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi z trudnościami w uczeniu się Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów Współczesne koncepcje rozwoju człowieka Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami rozwoju ruchowego Wspieranie rodzin uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się Współpraca ze środowiskiem rodzinnym Praca terapeutyczna z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomym i słabowidzącym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, czytania i pisania Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Elementy logopedii i praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy Terapia pedagogiczna

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych