Studia Podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami mogą zostać pedagodzy, psycholodzy szkolni, osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach edukacyjnych, a także osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.
Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Celem studiów jest:
• zdobycie wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno – motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych;
• zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i konstruowania indywidualnych opisów funkcjonowania dziecka;
• zdobycie umiejętności do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;
• pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z deficytami, trudnościami w uczeniu się, dysleksją rozwojową(ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań);
• nabycie umiejętności tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Tematyka studiów

Diagnoza pedagogiczna
Planowanie pracy terapeutycznej
Praca korekcyjno-kompensacyjna i dydaktyczno-wyrównawcza z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów
Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
Wspieranie rodzin uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
Praca terapeutyczna z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym, niewidomym i słabo widzącym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie, niepełnosprawnym ruchowo, niepełnosprawnym intelektualnie, ze spektrum autyzmu
Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Elementy logopedii i praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy
Terapia pedagogiczna

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych