Studia Podyplomowe

Język polski dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Na lekcjach języka polskiego metody aktywizujące wykorzystywane przez nauczycieli powinny służyć wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów, między innymi tych z zakresu historii literatury polskiej czy zagranicznej, a także kształtowaniu umiejętności uczniów chociażby z zakresu praktycznej stylistyki oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego. Od nauczycieli czynnych zawodowo oczekue się zwykle, aby prowadzone przez nich lekcje z zakresu nauki o współczesnym języku polskim dla dzieci i młodzieży zachęcały podopiecznych do późniejszego samodzielnego kontynuowania edukacji i pogłębiania wiedzy z zakresu np. literatury, gramatyki, stylistyki czy nawet historii.

W ramach kształcenia nauczycieli, nasz Instytut studiów podyplomowych oferuje możliwość uzyskania przygotowania dydaktycznego, poprzez uczestnictwo w zajęciach i ukończenie studiów na jednym z kierunków nauczycielskich, jakim jest Język polski dla nauczycieli. Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć szkolnych na poszczególnych etapach kształcenia z przedmiotu język polski i realizowania koncepcji uczenia i treści kształcenia określonych przez podstawę programową obowiązującą nauczycieli języka polskiego w szkołach. Zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz praktyki dydaktyczne pozwolą na pełne przygotowanie studentów do realizacji założeń programowych w szkole ponadpodstawowej i podstawowej.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich), które pragną nabyć merytoryczną wiedzę oraz wzbogacić umiejętności w kontekście nauczania języka polskiego i są zainteresowani uzyskaniem uprawnień z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej. Adresatami naszej oferty są osoby, które chciałyby zdobyć kompetencje związane z pracą jako nauczyciel języka polskiego i dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej móc podjąć się wyzwania efektywnego przekazywania wiedzy uczniom w różnym wieku z zakresu nauczanego przedmiotu.

Prowadzone na tym kierunku studia podyplomowe dają możliwość nabyć praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy dotyczącej kultury języka polskiego, a także rozwoju w zakresie kompetencji społecznych niezbędnych do nauczania języka polskiego i pracy z uczniami, wymaganych przez Ministerstwo Nauki. Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, uzyskuje kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymogami określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe z obszaru Język polski dla nauczycieli pozwalają uzyskać dodatkowe kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, a tym samym dają absolwentom szansę na wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy i znalezienie zatrudnienia w sektorze edukacji i nauki. Są to prestiżowe studia realizowane w taki sposób, aby słuchacze mogli zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do nauczania przedmiotu język polski w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu języka polskiego, będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej na stanowisku nauczyciela tego przedmiotu.

Tematyka studiów

Gramatyka języka polskiego: fonetyka, morfologia, fleksja, składnia Historia literatury polskiej i zagranicznej: literatura epok dawnych, literatura renesansu, literatura romantyzmu, literatura nowożytna, literatura młodej polski, literatura współczesna Historia języka polskiego Retoryka, komunikacja językowa i kultura języka polskiego Elementy językoznawstwa ogólnego Teoria literatury Podstawy dydaktyki języka polskiego: analiza i interpretacja dzieła literackiego i innych tekstów kultury, nauka o języku w ujęciu funkcjonalnym, metodyka nauczania ortografii, planowanie i konstruowanie wypowiedzi pisemnych, przygotowanie ucznia do samokształcenia, nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych, nowoczesne strategie w nauczaniu języka polskiego, podstawy programowe, programy nauczania i obudowa metodyczna w zakresie języka polskiego

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych