Studia Podyplomowe

Przyroda dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Instytut studiów podyplomowych oferuje możliwość kształcenia ogólnego z zakresu nauk przyrodniczych oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu Przyroda w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, poprzez uczestnictwo w zajęciach na kierunku Przyroda dla nauczycieli.

Celem studiów jest przede wszystkich przygotowanie słuchaczy do właściwego tworzenia i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla tego przedmiotu w szkole. Studia podyplomowe kierunku Przyroda dla nauczycieli zapewniają nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale pozwalają również absolwentom na wdrażanie innowacji pedagogicznych, właściwy dobór metod, form pracy i opracowanie narzędzi umożliwiających przekazanie aktualnej wiedzy, formułowanie celów, tworzenie programów i planów nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, a także na dokonanie oceny postępów ucznia. Absolwent zdobędzie także umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w działaniu praktycznym, by zajęcia prowadzone przez niego w szkole w jak największym stopniu zaangażowały uczniów i rozwinęły w nich umiejętność krytycznego myślenia.

Studenci podczas wykładów i zajęć praktycznych zdobywają wiedzę związaną z nauczaniem przedmiotu Przyroda w szkole. Ponadto nabywają wszechstronną wiedzę przyrodniczą oraz kompleksowe umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów przyrodniczych, przeprowadzania eksperymentów i prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Studia podyplomowe skierowane są głównie do osób dysponujących dyplomem ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) i wstępnym przygotowaniem pedagogicznym, chcących pogłębić swoją wiedzę merytoryczną z przyrody, a także do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie nauk przyrodniczych.

Podstawa prawna określająca warunki, po spełnieniu których absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie niezbędne do nauczania przyrody w szkołach obejmuje:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Uczestnicy, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu przyrody, będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył kwalifikacje pedagogiczne i wszechstronną wiedzę, którą potrafi wykorzystać w nauczaniu przyrody szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Program nauczania został opracowany w taki sposób, by osiągnąć założony cel studiów oraz umożliwić słuchaczom pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z uczniami. Podstawowe moduły, jakie obejmują studia podyplomowe Przyroda dla nauczycieli oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej i pracy z uczniami na poszczególnych etapach kształcenia. Zagadnienia objęte programem nauczania realizowanym w ramach studiów pozwalają na rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych oraz zdobycie kompleksowych kwalifikacji wymaganych do prowadzenia lekcji przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Tematyka studiów

Historia rozwoju nauk przyrodniczych Matematyczny opis zjawisk przyrodniczych Podstawy biologii w nauczaniu przyrody Podstawy chemii w nauczaniu przyrody Podstawy geografii i kartografii w nauczaniu przyrody Podstawy meteorologii i klimatologii Podstawy fizyki i astronomii w nauczaniu przyrody Laboratorium przyrodnicze Edukacja ekologiczna i regionalna Wychowanie prozdrowotne Zajęcia w terenie Dydaktyka przyrody

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych