Studia Podyplomowe

Technika dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Instytut studiów podyplomowych oferuje możliwość uzyskania przygotowania dydaktycznego, poprzez uczestnictwo w zajęciach na kierunku Technika dla nauczycieli.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla zajęć technicznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych, które wzbogacają warsztat pracy nauczyciela, dzięki czemu z powodzeniem wykorzysta on nowoczesne technologie informacyjne tak, aby przekazać uczniom potrzebną wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłość. Nauczyciele ponadto zostaną przygotowani do rozwijania zainteresowań technicznych uczniów oraz nauczania przedmiotu z zakresu techniki w taki sposób, aby pobudzać kreatywność swoich podopiecznych.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych na kierunku Technika dla nauczycieli jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia lekcji z przedmiotu technika w szkole. Absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu dydaktyki przedmiotu i efektywnego przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć z uczniami. Założony cel studiów ukierunkowany jest na pełne przygotowanie słuchaczy do organizacji bezpiecznych zajęć oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Studia podyplomowe Technika dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i skierowane są głównie do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz innych osób, które ukończyły studia wyższe, chcących uzyskać uprawnienia oraz metodyczne i merytoryczne kompetencje i kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, ma szansę na zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu technika w szkole jako kolejnego przedmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz przepisami prawa określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102) – § 2 pkt 7, § 3 ust. 1 i 2.).

Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne w pracy nauczyciela podczas zajęć technicznych w szkole.

Tematyka studiów

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, Planowanie i opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych i konstrukcyjnych, Podstawy konstrukcji budowy i eksploatacji maszyn, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, Problemy współczesnej techniki – zagrożenia i perspektywy, Podstawy automatyki i mechatroniki, Wychowanie komunikacyjne. Podstawowe wiadomości o ruchu komunikacyjnym, Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej. Technologia informacyjna, Podstawy dydaktyki techniki.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych