Studia Podyplomowe

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Poradnictwo zawodowe to zespół działań realizowanych przez różne instytucje, ukierunkowanych na pomoc i wsparcie młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. Czynności te mają charakter długofalowy i wieloetapowy, a ich celem jest ułatwienie osobom stojącym przed wyzwaniami rynku pracy, podejmowania odpowiednich wyborów i kształtowania ich przyszłości. Co więcej, usługi z zakresu poradnictwa zawodowego mogą przyjmować rozmaite formy, a dodatkowo na znaczeniu stale zyskuje również współdziałanie wielu instytucji pomocowych takich, jak agencje pośrednictwa pracy czy Ochotnicze Hufce Pracy, których działalność związana jest m.in. z poradnictwem pracy.

Wraz z rosnącymi wymaganiami dającymi się zauważyć we współczesnej rzeczywistości rynku pracy rosną oczekiwania, jakim sprostać muszą między innymi pracownicy urzędów pracy czy pracownicy działu HR w niemal wszystkich przedsiębiorstwach. Ponadto coraz częściej spotykamy się z obecnością osób pełniących funkcje takie, jak doradca zawodowy czy coach kariery.

W odpowiedzi na coraz większe wymagania zarówno pracodawców, jak i pracowników, szkół i uczniów, uczelni i studentów, nasza uczelnia stwarza nowe możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego, edukacyjnego i pośrednictwa pracy. Realizowane na kierunku doradztwo zawodowe studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i mogą być kolejnym krokiem na drodze rozwoju zawodowego. Pozwalają bowiem nabyć kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do pełnienia roli doradcy zawodowego m.in. w uczelnianych biurach karier, agencjach pośrednictwa pracy, organizacjach pozarządowych czy niepublicznych firmach oferujących doradztwo zawodowe i coaching kariery.

Studia adresowane są do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), chcących podjąć zatrudnienie w instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych lub tych prowadzących działalność w zakresie coachingu kariery. Ponadto studia podyplomowe na tym kierunku przeznaczone są także dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji i zdobyciem praktyki zawodowej w obszarze planowania kariery zawodowej, prowadzenia doradztwa zawodowego, pracy z osobami niepełnosprawnymi czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Ten kierunek studiów stworzony został w odpowiedzi na stale rosnące potrzeby rynku pracy. Celem studiów podyplomowych z tego zakresu jest pełne przygotowanie słuchaczy pod kątem wyboru zawodu oraz zasad i metod opracowywania indywidualnego planu działania podczas współpracy z osobami wkraczającymi na rynek pracy lub szukającymi właściwej ścieżki kształcenia.

Absolwenci mogą podejmować zatrudnienie w Urzędach Pracy, firmach doradczych, agencjach doradztwa personalnego i innych instytucjach zajmujących się doradztwem i pośrednictwem pracy oraz w placówkach oświatowych. Studia podyplomowe na tym kierunku nadają również uprawnienia do pracy w szkole, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmującymi:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do realizacji nowych zadań stojących obecnie przed osobami podejmującymi się wspierania młodzieży i osób dorosłych w procesie poszukiwania pracy lub doboru szkoły. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające posiadanie uprawnień i kwalifikacji potrzebnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku np. doradcy zawodowego czy coacha kariery. Absolwent studiów podyplomowych, oprócz uzyskania kompetencji zawodowych, praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy doradczej, ma także większą świadomość odnośnie pomocy w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych na podstawie osobistych preferencji przedstawianych przez podopiecznych.

Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy należy złożyć wymagane dokumenty. Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe realizowane są tak, by osiągnięty został założony cel studiów, a słuchacze zdobyli praktyczne przygotowanie do podjęcia zatrudnienia m.in. w poradniach specjalistycznych czy urzędzie pracy. Przez cały czas trwania studiów, zajęcia prowadzone są zatem głównie w systemie case study.

Do zadań osób udzielających wsparcia młodzieży i osobom dorosłym w zakresie wyboru ścieżki kształcenia i pośrednictwa pracy należy m.in.: kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, nauczenie właściwej organizacji pracy własnej, przygotowanie do mobilności zawodowej, pracy zespołowej i realizacji prac projektowych, promowanie przedsiębiorczych zachowań i samokształcenia. Działalność instytucji pomocowych i ich pracowników powinna obejmować kilka charakterystycznych etapów, które są w zasadzie niezbędne do udzielenia pomocy podopiecznemu, który się do nich zgłasza. Należy przede wszystkim zidentyfikować problem i dobrać odpowiednie metody oraz narzędzia dostosowane do jego specyfiki. Inaczej bowiem wygląda postępowanie w przypadku wsparcia w wyborze ścieżki edukacyjnej, a inaczej w sytuacji potrzeby doskonalenia zawodowego. Wspólne przejście przez problematyczną sytuację jest zasadniczo kluczowym aspektem funkcjonowania instytucji pomocowych. Opracowując tak bogaty program kształcenia na tym kierunku założono, iż ukończenie studiów trwających trzy semestry równoznaczne będzie z osiągnięciem przez studentów pełnego przygotowania do udzielania wsparcia m.in. osobom wkraczającym na rynek pracy.

Tematyka studiów

Poradnictwo zawodowe – podstawy teoretyczne Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych Prawo pracy Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego Nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie Diagnoza w doradztwie zawodowym i edukacyjnym Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego Pośrednictwo pracy Planowanie i konstruowanie kariery zawodowej i edukacyjnej klienta Kształcenie ustawiczne w Polsce Zawodoznawstwo Dydaktyka doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych