Studia Podyplomowe

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej i uzyska pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych, usprawniających z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przedszkola i szkoły zapewniają uczniom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym realizują zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Absolwent uzyska przygotowanie do prowadzenia tego typu zajęć po spełnieniu wymogów: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).
Studia są adresowane głównie do pedagogów i psychologów oraz nauczycieli pracujących w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tematyka studiów

Adaptacja i rozwój społeczno-zawodowy
Alternatywne i wspomagające metody komunikowania
Animaloterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Diagnostyka psychopedagogiczna
Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I–III i IV–VIII
Metodyka pracy w klasach integracyjnych
Metodyka pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera
Metodyka pracy z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w nauce
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Podstawy pedagogiki specjalnej
Podstawy teoretyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i poradnictwo w świetle przepisów prawa
Profilaktyka z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poradnictwa
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Techniki muzykoterapii oraz terapii ruchem i tańcem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Trening percepcji słuchowej, mowy, prawidłowej pisowni
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych