Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający (za zgodą dyrekcji szkoły) ucznia ze spektrum autyzmu w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Pedagogika specjalna,
 2. Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
 3. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 4. Elementy prawa oświatowego,
 5. Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia,
 6. Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 7. Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu,
 8. Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu,
 9. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 10. Treningi umiejętności społecznych,
 11. Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu,
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu,
 13. Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu,
 14. Dydaktyka i metodyka nauczania osób niepełnosprawnych
 15. Dydaktyka specjalna
 16. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 17. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 18. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy