Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający (za zgodą dyrekcji szkoły) ucznia ze spektrum autyzmu w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Pedagogika specjalna,
 2. Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
 3. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 4. Elementy prawa oświatowego,
 5. Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia,
 6. Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
 7. Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu,
 8. Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu,
 9. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 10. Treningi umiejętności społecznych,
 11. Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu,
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu,
 13. Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu,
 14. Dydaktyka i metodyka nauczania osób niepełnosprawnych
 15. Dydaktyka specjalna
 16. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 17. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 18. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki