Zarządzanie oświatą

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się oświatą i edukacją (nauczyciele, pedagodzy) oraz problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Tematyka studiów:

1 Biznes plan. Procedury kredytowe. Współpraca szkoły z bankiem. Zarządzanie finansami szkoły oraz placówek oświatowych
2 Prawne kompetencje i zadania oświatowe samorządów terytorialnych
3 Projektowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego
4 Psychologia zarządzania
5 Dokumentowanie pracy szkoły i placówki oświatowej
6 Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Ewaluacja w szkole i placówce oświatowej
7 Negocjacje i techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
8 Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa pracy
9 BHP w placówkach oświatowych
10 Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Przygotowanie projektów
11 Technologia informacyjna w zarządzaniu
12 Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi
13 Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
14 Przygotowanie pracy końcowej

Studia są zgodne z DZIENNIKIEM USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Dz. U. 2017 poz 1597