Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Ukończywszy studia podyplomowe absolwent będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy w placówkach, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła specjalna.

Ukończenie studiów jest jednoznaczne z uzyskaniem umiejętności i kwalifikacji w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Tematyka studiów:

1 Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
2 Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka
3 Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka – jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne
4 Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
5 Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
6 Dziecko niepełnosprawne umysłowo – diagnozowanie, wspomaganie rozwoju
7 Dziecko słabowidzące i niewidome – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
8 Dziecko słabosłyszące i niesłyszące – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
9 Dziecko niepełnosprawne ruchowo – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
10 Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju – diagnozowanie, metody  wspomagania rozwoju
11 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
12 Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego – metody wspomagania, zasady współpracy
13 Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
14 Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej