Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą w zakresie  terapii pedagogicznej  i uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Dlatego też studia są adresowane głównie do pedagogów i psychologów oraz nauczycieli pracujących w szkołach wszystkich etapów edukacyjnych oraz do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów młodszych i starszych.

Tematyka studiów:

L. p. Nazwa przedmiotu
1. Diagnoza pedagogiczna
2. Planowanie pracy terapeutycznej
3. Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
4. Metody i techniki w socjoterapii
5. Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
6. Profilaktyka uzależnień
7. Psychopatologia rozwoju i wychowania
8. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
9. Psychoterapia dzieci i młodzieży
10. Socjoterapia – proces, metoda, programy
11. Praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
12. Trening interpersonalny
13. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
14. Trening zadaniowy
15. Warsztaty socjoterapeutyczne
16. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
17. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
18. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
19. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego
20. Metody wspierania edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
21. Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
22. Wczesne wspomaganie rozwoju
23. Wspomaganie rozwoju umysłowego
24. Podstawy terapii integracji sensorycznej
25. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
26. Praktyka pedagogiczna
27. Przygotowanie pracy końcowej