Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • placówkach opieki, wychowania, terapii,
  • placówkach socjoterapeutycznych,
  • oświatowych agendach samorządowych,
  • w szkolnictwie, przy czym przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

L.p. Nazwa przedmiotu
1 Diagnoza i terapia logopedyczna
2 Diagnoza i terapia pedagogiczna 
3 Emisja głosu i dykcja
4 Fonetyka i fonologia
5 Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
6 Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
7 Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
8 Organizacja procesu terapeutycznego
9 Pedagogiczne podstawy logopedii
10 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
11 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
12 Pedagogika specjalna
13 Psychologia rozwojowa i wychowawcza
14 Rewalidacja indywidualna i grupowa
15 Rozwój języka dziecka
16 Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
17 Terapia pedagogiczna
18 Wprowadzenie do logopedii
19 Dydaktyka specjalna
20 Diagnostyka w pedagogice specjalnej
21 Przygotowanie pracy końcowej
22 Praktyka pedagogiczna