Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Pedagogika specjalna
2 Dydaktyka specjalna
3 Pedagogika terapeutyczna
4 Surdopedagogika
5 Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
6 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego i słabo widzącego
7 Kompetencje pedagoga specjalnego
8 Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
9 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem
10 Metodyka pracy z uczniem z autyzmem
11 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia niesłyszącego i słabo słyszącego
12 Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabo słyszącym. Elementy języka migowego
13 Metodyka pracy z uczniem niewidomym i słabo widzącym. Elementy pisma Braille’a
14 Tyflopedagogika
15 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
16 Metodyka pracy z uczniem z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
17 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
18 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową
19 Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
20 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie
21 Metodyka pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie
22 Pedagogika resocjalizacyjna
23 Terapia pedagogiczna
24 Diagnoza funkcjonalna ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Diagnoza i terapia ręki
25 Edukacja integracyjna i włączająca
26 Organizacja i metodyka pracy w klasie integracyjnej
27 Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
28 Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
29 Praktyka pedagogiczna
30 Przygotowanie pracy końcowej