Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający (za zgodą dyrekcji szkoły) ucznia ze spektrum autyzmu w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

1 Pedagogika specjalna,
2 Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
3 Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
4 Elementy prawa oświatowego,
5 Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia,
6 Edukacja i terapia osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
7 Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu,
8 Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu,
9 Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
10 Treningi umiejętności społecznych,
11 Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu,
12 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu,
13 Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu,
14 Dydaktyka i metodyka nauczania osób niepełnosprawnych
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej