Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

1 Pedagogika specjalna,
2 Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka,
3 Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii,
4 Elementy prawa oświatowego,
5 Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia,
6 Edukacja i terapia osób z autyzmem, zespołem Aspergera,
7 Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu,
8 Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu,
9 Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
10 Treningi umiejętności społecznych,
11 Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu,
12 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu,
13 Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu,
14 Dydaktyka i metodyka nauczania osób niepełnosprawnych
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej