Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
2 Pedagogika specjalna
3 Podstawy diagnozy pedagogicznej
4 Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
5 Metody kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie
6 Dydaktyka specjalna
7 Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
8 Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
9 Psychologiczne podstawy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
10 Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomagających środków komunikacji
11 Wczesne wspomaganie rozwoju   
12 Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
13 Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
14 Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
15 Praktyka pedagogiczna
16 Przygotowanie pracy końcowej