Biologia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Anatomia i fizjologia człowieka
2 Biochemia
3 Biologia ewolucyjna
4 Botanika
5 Cytologia i histologia
6 Dydaktyka biologii
7 Edukacja prozdrowotna
8 Ekologia
9 Genetyka i biotechnologia
10 Mikrobiologia
11 Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
12 Technologia informacyjna w nauczaniu biologii
13 Zajęcia w terenie
14 Zoologia
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna