Studia Podyplomowe

Terapia pedagogiczna z elementami metody Marii Montessori

1.03 lub 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nienauczycielskich

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego. Wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnozy pedagogicznej,
 • warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej w praktyczne metody i sposoby pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego, społecznego wzbogacone w metodę Marii Montessori.

Absolwenci tego kierunku zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i pedagogiki Marii Montessori, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej także z wykorzystaniem elementami pedagogiki Marii Montessori, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz opóźnieniami w rozwoju poznawczym.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza pedagogiczna
 2. Planowanie pracy terapeutycznej
 3. Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
 4. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami – w nauce czytania, pisania oraz matematyce
 5. Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
 6. Profilaktyka uzależnień
 7. Psychopatologia rozwoju i wychowania
 8. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
 9. Psychoterapia dzieci i młodzieży
 10. Wybrane elementy pedagogiki Marii Montessori w zakresie przedszkola i klas młodszych
 11. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 12. Trening interpersonalny
 13. Metodyka pracy z uczniem:
  – niesłyszącym i słabo słyszącym
  – niewidomym i słabo widzącym
  – ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  – zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostawanym społecznie
  – niepełnosprawnym ruchowo
  – niepełnosprawnym intelektualnie
  – z autyzmem
 14. Trening zadaniowy
 15. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 16. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
 17. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 18. Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
 19. Wczesne wspomaganie rozwoju
 20. Wspomaganie rozwoju umysłowego
 21. Podstawy terapii integracji sensorycznej
 22. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
 23. Dydaktyka specjalna
 24. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 25. Praktyka asystencko – pedagogiczna
 26. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki