Studia Podyplomowe

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027)

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności
w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
W szczególności:
– nabycie umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu;
– pozyskanie wiedzy dotyczącej dokumentacji, procedur, zagadnień prawnych związanych z aplikowaniem o środki unijne;
– wypracowanie umiejętności określania celów i rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem wniosku i realizacją projektu;
– poznanie sprawdzonych rozwiązań problemów jakie napotykają beneficjenci realizujący projekty;
– podniesienie konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy.

Tematyka studiów

Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej – przegląd perspektyw finansowych
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – studia przypadków
Perspektywa finansowa 2021-2027
Partnerstwo w projektach
Zarządzanie cyklem projektu
Warsztaty projektowe – projekty społeczne
Warsztaty projektowe – projekty inwestycyjne
Zamówienia publiczne w procesie wdrażania projektów unijnych
Monitoring i sprawozdawczość z realizacji projektu
Najczęściej popełniane błędy
Rozliczanie projektów unijnych
System SL 2014
Kontrola i audyt projektów unijnych

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Zarządzanie w sporcie – menedżer sportu

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia adresowane są do osób funkcjonujących lub zamierzających skutecznie funkcjonować w obszarze kultury fizycznej: w klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym polskich związkach sportowych, organizacjach sportu, przedsiębiorstwach, które planują inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami. Także do absolwentów uczelni, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

Program studiów podyplomowych Menedżer sportu odpowiada na duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania w obszarze sportu. Celem studiów jest doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu.

Tematyka studiów

Wybrane zagadnienia prawne w sporcie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie zawodowym i amatorskim
Zarządzanie finansami w sporcie
Planowanie i organizacja imprez sportowych
Coaching w sporcie
Marketing w zarządzaniu organizacją sportową
Zarządzanie strategiczne i sponsoring w sporcie
Zarządzanie projektem w strukturach sportu
Zarządzanie w sporcie amatorskim
Zarządzanie bezpieczeństwem podczas imprez sportowych
Współpraca organizacji sportowych z samorządem terytorialnym
Zadania menedżera w organizacji sportowej
Woluntariat w zarządzaniu imprezami sportowymi
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie sportem amatorskim
Zarządzanie sytuacją kryzysową w sporcie
Ceremoniał sportowy, wizerunek, protokół, etykieta
Olimpizm, idee i kierunki rozwoju

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Tyflopedagogika

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Adresatami są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku.

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji
dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji,
usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.

Tematyka studiów

Tyflopedagogika
Wybrane zagadnienia okulistyki
Psychologiczne i społeczne aspekty uszkodzenia wzroku
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku
Wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku przedszkolnym
Podstawy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku
Metodyka nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących
Techniki brajlowskie
Komputerowe techniki informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja wzroku
Czynności życia codziennego
Konstruowanie IPET-ów dla uczniów z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami
Diagnostyka w tyflopedagogice

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Surdopedagogika

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami słuchu.

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą słuchu oraz wynikającej z niej zaburzeń mowy. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

Tematyka studiów

Surdopedagogika
Podstawy fonetyki i ortofonii
Elementy neurofizjologii dziecięcej
Nauka o języku
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju osób z wadą słuchu
Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne
Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu
Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu
Logorytmika
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących  i niesłyszących
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną
Podstawy wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu
Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Surdologopedia
Rewalidacja indywidualna z reedukacją dzieci z wadą słuchu
Elementy terapii integracji sensorycznej
Polski Język Migowy (PJM)
Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Socjoterapia

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocji, osobami z zaburzeniami zachowania, nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach i placówkach opiekuńczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, socjoterapeutycznych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawczych w charakterze socjoterapeuty.

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

Tematyka studiów

Etyka w zawodzie terapeuty
Interwencja kryzysowa
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
Metody i techniki w socjoterapii
Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
Profilaktyka uzależnień
Psychopatologia rozwoju i wychowania
Psychopedagogika niedostosowania społecznego
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Socjologia wychowania
Socjoterapia – proces, metoda, programy
Superwizja
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Trening zadaniowy
Warsztat asertywności
Warsztaty socjoterapeutyczne
Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Negocjacje i mediacje

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec długiej drogi sądowej.

Polubowne rozwiązanie sporu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron jest tanią alternatywą pozwalającą na szybkie załatwienie sprawy. 

Podejście do mediacji i negocjacji jest coraz silniejsze na całym świecie. 

Program kształcenia  obejmuje całościowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. 

Studia są skierowane przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych takich kierunków jak m.in. prawo, psychologia, socjologia, zarządzanie, a także do właścicieli przedsiębiorstw i innych osób chcących zgłębić problematykę negocjacji i mediacji

Tematyka studiów

Kompetencje negocjatora i mediatora
Komunikacja interpersonalna w konflikcie
Psychologia konfliktu
Facylitacja
Techniki wywierania wpływu społecznego
Asertywna postawa w konflikcie
Zarządzanie emocjami w konflikcie
Negocjacje handlowe
Style i strategie negocjacji w pracy menadżera
Negocjacje wielostronne i międzykulturowe
Metodyka pracy negocjatora
Wprowadzenie do negocjacji
Trening umiejętności negocjatora
Techniki radzenia sobie z manipulacją w negocjacjach
Metodyka pracy mediatora
Wprowadzenie do mediacji
Mediacje w sprawach karnych
Mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich
Mediacje w sprawach cywilnych
Mediacje w prawie pracy
Konstruowanie umów i ugód w sprawach cywilnych
Etyka w pracy mediatora
Prawne aspekty mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych i w sprawach nieletnich
Praktyka mediacyjna w sądach i prokuraturze

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami studiów są menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane ww. problematyką oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

Tematyka studiów

Coaching i mentoring
Controlling personalny
Employer Branding – elementy budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Etyka pracy HR Managera
Kształtowanie systemu wynagrodzeń
Oceny pracownicze
Outsourcing funkcji personalnych
Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych
Proces Assessment i Development Center
Proces rekrutacji i selekcji personelu
Rola działu HR w strukturach projektowych. Systemy IT w HR
System motywacji
System zarządzania kadrami
Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
Szkolenia pracownicze
Świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Zarządzanie oświatą

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się oświatą i edukacją (nauczyciele, pedagodzy) oraz problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Tematyka studiów

Biznes plan. Procedury kredytowe. Współpraca szkoły z bankiem. Zarządzanie finansami szkoły oraz placówek oświatowych
Prawne kompetencje i zadania oświatowe samorządów terytorialnych
Projektowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego
Psychologia zarządzania
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Ewaluacja w szkole i placówce oświatowej
Negocjacje i techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
Dokumentowanie pracy szkoły i placówki oświatowej
Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa pracy
BHP w placówkach oświatowych
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Przygotowanie projektów
Technologia informacyjna w zarządzaniu
Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

  • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
  • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
  • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów

System ochrony zdrowia
Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych. Prawna odpowiedzialność za błędy leczenia
Prawo pracy
Marketing rynku usług medycznych
Zarządzanie przez jakość
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
Źródła finansowania opieki medycznej. Udział środków unijnych w systemie
Psychologia zarządzania. Rozwiązywanie konfliktów w placówce medycznej
Negocjacje. Zarządzanie relacjami z NFZ
Zarządzanie niepubliczną placówką służby zdrowia
Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
Biznes plan. Udział banku i samorządów w finansowaniu służby zdrowia
Zarządzanie kadrami i procesem rozwoju pracownika
Coaching i mentoring w służbie zdrowia
Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
Proces rekrutacji i selekcji pracownika
Zadania samorządu w kształtowaniu polityki zdrowotnej
Polski system opieki zdrowotnej w systemie Unii Europejskiej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy

Studia Podyplomowe

Zarządzanie kulturą

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze, posiadających wyższe wykształcenie.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania.

Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno – kulturalnych np. o charakterze widowiskowym. Słuchacze nabywają kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury.

Tematyka studiów

Ekonomika kultury
Finansowanie kultury
Kultura w Internecie
Marketing w kulturze
Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne
Ochrona własności intelektualnej
Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
Prawo pracy
Prawne aspekty działalności kulturalnej
Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja
Zarządzanie – organizacja kultury
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
Zarządzanie projektem
Zarządzanie zasobami ludzkimi: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy