Studia Podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresatami studiów są menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane ww. problematyką oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

Tematyka studiów

 1. Coaching i mentoring
 2. Controlling personalny
 3. Employer Branding – elementy budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 4. Etyka pracy HR Managera
 5. Kształtowanie systemu wynagrodzeń
 6. Oceny pracownicze
 7. Outsourcing funkcji personalnych
 8. Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych
 9. Proces Assesment i Development Center
 10. Proces rekrutacji i selekcji personelu
 11. Rola działu HR w strukturach projektowych
 12. System motywacji
 13. System zarządzania kadrami
 14. Systemy IT w HR
 15. Szkolenia pracownicze
 16. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników
 17. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
 18. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie turystyką i rekreacją

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. organizacji i zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany przez:

 • przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym oraz organizacji i zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii;
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
  kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • zarządzania;
 • planowania pracy, wykonywanie zadań i podejmowanie decyzji kierowniczych
 • znajomości i stosowania prawa w zarządzaniu szkołą (placówką;
 • formalnych i praktycznych kompetencji dyrektora jako pracodawcy i menedżera, w tym:
 • relacji interpersonalnych;
 • zarządzania zmianą i zarządzania informacją;
 • stosowania informatycznych narzędzi zarządzania;
 • przygotowania praktycznego do wykonywania zadań kierowniczych;
 • badania procesów i efektów kształcenia i wychowania;
 • zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Tematyka studiów

 1. Coaching i mentoring
 2. Organizacja turystyki w Polsce
 3. Marketing w turystyce i rekreacji
 4. Hotelarstwo w Polsce i na świecie
 5. Walory turystyczno-krajoznawcze
 6. Tworzenie produktu turystycznego
 7. Prawo w turystyce
 8. Ruch turystyczny w Polsce i na świecie
 9. Ekonomika turystyki i rekreacji
 10. Nowoczesne technologie w turystyce
 11. Rachunkowość i systemy podatkowe w turystyce
 12. Agroturystyka
 13. Rozwój i szkolenie personelu
 14. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie oświatą

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się oświatą i edukacją (nauczyciele, pedagodzy) oraz problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Tematyka studiów

 1. Biznes plan. Procedury kredytowe. Współpraca szkoły z bankiem. Zarządzanie finansami szkoły oraz placówek oświatowych
 2. Prawne kompetencje i zadania oświatowe samorządów terytorialnych
 3. Projektowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego
 4. Psychologia zarządzania
 5. Dokumentowanie pracy szkoły i placówki oświatowej
 6. Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Ewaluacja w szkole i placówce oświatowej
 7. Negocjacje i techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
 8. Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa pracy
 9. BHP w placówkach oświatowych
 10. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Przygotowanie projektów
 11. Technologia informacyjna w zarządzaniu
 12. Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 13. Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
 14. Przygotowanie pracy końcowej
Studia są zgodne z DZIENNIKIEM USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1597, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Dz. U. 2017 poz 1597

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
 • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów

 1. System ochrony zdrowia w Polsce
 2. Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 3. Prawo pracy
 4. Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
 5. Marketing na rynku usług medycznych
 6. Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
 7. Psychologia zarządzania
 8. Zarządzanie przez jakość
 9. Negocjacje
 10. Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną
 12. Fundusze Unii Europejskiej
 13. Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
 14. Zarządzanie relacjami z NFZ
 15. Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
 16. Biznes plan
 17. Zarządzanie kadrami
 18. Coaching i mentoring w służbie zdrowia
 19. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
 20. Proces rekrutacji i selekcji personelu
 21. Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
 22. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie kulturą

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze, posiadających wyższe wykształcenie.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania.

Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno – kulturalnych np. o charakterze widowiskowym. Słuchacze nabywają kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury.

Tematyka studiów

 1. Ekonomika kultury
 2. Finansowanie kultury
 3. Kultura w Internecie
 4. Marketing w kulturze
 5. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne
 6. Ochrona własności intelektualnej
 7. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce
 8. Prawo pracy
 9. Prawo: aspekty działalności kulturalnej
 10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja
 11. Zarządzanie – organizacja kultury
 12. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 13. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury
 14. Zarządzanie projektem
 15. Zarządzanie zasobami ludzkimi: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie innowacjami społecznymi

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla:

 • Zarządzających przedsiębiorstwami, którzy chcą budować przewagi konkurencyjne w oparciu o innowacje
 • Liderów transformacji zwinnych, transformacji cyfrowych przedsiębiorstw
 • Kadry kierowniczej zarówno średniego, jak i wyższego szczebla
 • Przedsiębiorców konkurujących w branżach nowych technologii
 • Kierowników projektów zarządzających przedsięwzięciami innowacyjnymi takimi jak: projekty badawczo-rozwojowe, projekty rozwoju nowych produktów, projekty o wysokim poziomie technologii
 • Kierowników portfeli projektów (w szczególności rozwojowych oraz B&R)
 • Członków zespołów projektowych wdrażających innowacje
 • Pracowników służb administracji publicznej, którzy wspierają programy i projekty mające na celu wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Celem studiów jest:

 • Przygotowanie kadry kierowniczej do wdrażania strategii innowacji oraz zarządzania specyficznymi przedsięwzięciami jakim są projekty innowacyjne
 • Przedyskutowanie cyklu wdrażania innowacji od pomysłu do komercjalizacji
 • Rozwój kompetencji i umiejętności lidera innowacji (zarówno „twardych” metodycznych, jak również miękkich – społecznych)
 • Nawiązanie sieci kontaktów z partnerami studiów oraz uczestnikami programu
 • Praca nad własnym wyzwaniem (projektem) innowacyjnym

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności specjalistyczne z zakresu innowacji społecznych. Jest przygotowany do projektowania, wdrażania oraz oceny efektywności innowacyjnych rozwiązań. Może podjąć pracę na stanowisku lidera (managera) zmian/innowacyjności we wszystkich trzech sektorach: pozarządowym, publicznym i prywatnym.

Tematyka studiów

 1. Podstawy teorii innowacji społecznych
 2. Warunki zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu gospodarki podlegającej ciągłym zmianom.
 3. Strategie działalności innowacyjnej. Specyfika i rodzaje projektów innowacyjnych.
 4. Przebieg przedsięwzięcia innowacyjnego – przegląd metod
 5. Diagnoza problemu – narzędzia i metody
 6. Metody pracy twórczej – zarządzanie zespołami tworzącymi innowacje społeczne
 7. Generowanie pomysłów na innowacje (ideacja)
 8. Ocena opłacalności i wybór przedsięwzięć do realizacji
 9. Wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych
 10. Finansowanie innowacji
 11. Marketing przedsięwzięć innowacyjnych
 12. Komercjalizacja innowacji
 13. Strategie patentowe w przedsięwzięciach innowacyjnych
 14. Programy i portfele we wdrażaniu innowacji
 15. Kultura organizacyjna i ludzie we wdrażaniu innowacji
 16. Innowacje społeczne w kontekście inteligentnego rozwoju regionów
 17. Praca końcowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Cel studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Studia wyposażają również w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacją kryzysową, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, negocjacji kryzysowych, teoretycznych i praktycznych aspektów powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej) oraz organizacji gospodarczych.

Profil absolwenta:

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa będzie specjalistą w obszarze zarządzenia i bezpieczeństwa państwa, co umożliwi na znalezienie zatrudnienia m.in. w:

 • administracji publicznej i samorządowej,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacja pozarządowych,
 • podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego,
 • jednostkach policji, służbach specjalnych,
 • innych służbach mundurowych,
 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialnej),
 • Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
 • instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych,
 • wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo państwa, jako specjalista do pracy na stanowiskach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Kierunek realizowany jest tylko w Przemyślu.

Tematyka studiów

 1. Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 2. Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem
 3. Bezpieczeństwo biznesu
 4. Bezpieczeństwo imprez masowych
 5. Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 6. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz ochrona informacji
 7. Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 8. Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 9. Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją
 10. Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 11. Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
 12. Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa
 13. Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 14. Psychologia sytuacji kryzysowych
 15. Siły zbrojne RP
 16. Służby bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 17. Teorie i modele bezpieczeństwa państwa oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 18. Terroryzm i jego zwalczanie
 19. Zarządzanie kryzysowe
 20. Zasoby osobowe w zarządzaniu bezpieczeństwem
 21. Praca końcowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne
 2. Psychologia małżeństwa i rodziny
 3. Prawo rodzinne i małżeńskie
 4. Metody wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej
 5. Biomedyczne podstawy rozwoju
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
 7. Technologia informacyjna w nauczaniu WDŻ
 8. Mediacje i negocjacje w rodzinie
 9. Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 10. Poradnictwo rodzinne i seksualne
 11. Etyka życia rodzinnego i seksualnego
 12. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 13. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 14. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 15. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 16. Praktyka zawodowa
 17. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Demokracja: tradycje i perspektywy
 2. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 3. Historia integracji europejskiej
 4. Historia polityczna Polski XX i XXI w.
 5. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
 6. Konstytucyjny system organów państwa
 7. Media w społeczeństwie XXI w.
 8. Najnowsza historia polityczna świata
 9. Organizacje międzynarodowe
 10. Podstawy ekonomii
 11. Polityka zagraniczna RP
 12. Prawa człowieka
 13. Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 14. Społeczeństwo obywatelskie
 15. System polityczny RP
 16. Ustrój organów ochrony prawnej
 17. Współczesne systemy polityczne i partyjne
 18. Praktyka pedagogiczna
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki

Studia Podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Ukończywszy studia podyplomowe absolwent będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy w placówkach, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła specjalna.

Ukończenie studiów jest jednoznaczne z uzyskaniem umiejętności i kwalifikacji w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Tematyka studiów

 1. Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka
 3. Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka – jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne
 4. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
 5. Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 6. Dziecko niepełnosprawne umysłowo – diagnozowanie, wspomaganie rozwoju
 7. Dziecko słabowidzące i niewidome – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 8. Dziecko słabosłyszące i niesłyszące – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 9. Dziecko niepełnosprawne ruchowo – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 10. Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 11. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 12. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego – metody wspomagania, zasady współpracy
 13. Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 14. Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 15. Praktyka pedagogiczna
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki