Czy studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy?

W przypadku studiów podyplomowych sama nazwa wskazuje, iż aby móc do nich przystąpić należy posiadać uprzednio dyplom ukończenia studiów wyższych. Jego uzyskanie wiąże się z kolei z koniecznością napisania pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu. Absolwenci, którzy posiadają tytuł licencjata lub inżyniera bądź ukończyli już studia drugiego stopnia często zastanawiają się, czy sprawdzanie poziomu osiągniętych efektów kształcenia na studiach podyplomowych przebiega w podobny sposób, jak ma to miejsce na poprzednich etapach kształcenia, przez które już przeszli. Wśród często zadawanych pytań dotyczących przebiegu kształcenia w przypadku studiów podyplomowych poruszane są kwestie pracy dyplomowej, egzaminów końcowych i innych warunków uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Odpowiadając na pytania dotyczące warunków zaliczenia studiów podyplomowych podkreślamy, iż podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich czy inżynierskich) czy studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, studia podyplomowe również wiążą się z koniecznością zdania egzaminu oraz napisania pracy dyplomowej. By otrzymać pozytywną ocenę końcową niezbędna będzie z pewnością zdobyta wiedza teoretyczna, ale również szereg dodatkowych umiejętności praktycznych, jakie student miał szansę uzyskać przez cały okres trwania studiów.  

Studia podyplomowe trwają dwa lub semestry, a absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Wyłącznie studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych na danym kierunku i uzyskają pozytywną ocenę końcową z egzaminu i pracy dyplomowej mogą otrzymać dyplom ukończenia studiów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych opracowane zostało według obowiązującego wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z zapisami polskiego prawa, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia natomiast do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest solidnym potwierdzeniem nabytych dodatkowych umiejętności i nowych kwalifikacji. To jednak nie jedyna korzyść płynąca z uczestnictwa w studiach podyplomowych. Absolwenci zyskują bowiem przewagę konkurencyjną i zwiększają własną atrakcyjność jako potencjalnych pracowników, wzmacniając swoją pozycję na rynku pracy. W tym również pomocna okazuje się napisana przez nich praca dyplomowa. Podczas jej tworzenia mają oni szansę, by pogłębić posiadaną wiedzę, rozwinąć swoje umiejętności i nabyć nowe kompetencje, które następnie mogą z powodzeniem przełożyć na realizację zadań w pracy zawodowej.

Na koniec wspomnimy o jeszcze jednej dość istotnej kwestii, która może zainteresować wiele osób pragnących nabyć nowe kompetencje w drodze nauki na studiach podyplomowych. Zdanie egzaminu i obrona pracy dyplomowej to nie jedyne trudności, jakie czekają studentów na studiach podyplomowych. Ponieważ studia podyplomowe prowadzone są z reguły w trybie zaocznym, to mogą nierzadko wiązać się wydatkami, które dla niektórych mogą okazać się na tyle wysokie, iż osoby takie porzucają decyzję o ukończeniu studiów podyplomowych. Istnieje jednak możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy dla osób zainteresowanych podniesieniem lub zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych. Powiatowy urząd pracy w niektórych przypadkach może pokryć nawet 100% kosztów studiów.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych