Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe?

Osoby posiadające dyplom studiów licencjackich czy magisterskich niekiedy rozważają kolejną możliwość kształcenia, jaką są studia podyplomowe. Ponieważ oferta studiów podyplomowych z roku na rok jest coraz bogatsza, wśród absolwentów studiów wyższych mogą znaleźć się osoby mogące napotkać trudności w wyborze właściwego kierunku. Warto jednak zaznaczyć, że studia podyplomowe nieco różnią się od studiów magisterskich czy licencjackich, ze względu chociażby na fakt, iż założenia ogólnego programu nauczania i treści w nim zawarte są w dużo większym stopniu skonkretyzowane i ukierunkowane na dość ściśle określoną specjalność. Z tego też względu osoby, które planują rozpocząć studia podyplomowe, lecz jeszcze nie dokonały ostatecznego wyboru kierunku, zachęcamy przede wszystkim do poznania samych licznych korzyści, jakie płyną z kontynuowania nauki właśnie na studiach podyplomowych. Poniżej przedstawione zostały informacje odnośnie tego, jakie uprawnienia i nowe kwalifikacje dają studia podyplomowe.

Studia podyplomowe mogą być krokiem milowym na ścieżce zawodowej. Stwarzają możliwość zdobycia olbrzymiej dawki wiedzy z określonej dziedziny oraz szlifowania warsztatu umiejętności praktycznych. Z tego też względu studia podyplomowe to forma kształcenia ciesząca się stale rosnącą popularnością zarówno w gronie absolwentów studiów wyższych, jak i osób pracujących, pragnących zyskać nowe kompetencje.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia, potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów licencjackich, studiów magisterskich lub  jednolitych studiów magisterskich. W niektórych przypadkach, aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych niezbędne jest zatem posiadanie dodatkowego tytułu naukowego uzyskanego podczas studiów magisterskich, w innych jednak wystarczające będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera).

W trakcie nauki studenci mają nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju swoich umiejętności z wybranego obszaru, ale przede wszystkim zyskują szansę na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które stwarzają dla nich okazję do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy i znalezienia zatrudnienia w danym sektorze. Studia podyplomowe rozpoczynają też często osoby pracujące. Dokonują one zwykle wyboru kierunków studiów podyplomowych związanych z pełnionym przez nie stanowiskiem, w celu podniesienia swojej atrakcyjności, jako pracownika. Niekiedy jednak takie osoby decydują się rozpocząć studia podyplomowe, kiedy planują zmienić zawód i potrzebują zdobyć wiedzę i umiejętności z całkiem nowej dla nich dziedziny. Dodatkowe studia podyplomowe pozwalają nabyć nowe kompetencje i uzyskać uprawnienia wymagane np. do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów podyplomowych realizowany na którymkolwiek kierunku w murach Akademii Nauk Stosowanych jest zgodny z najnowszymi trendami i doniesieniami zarówno naukowców (teoretyków), jak i praktyków i kładzie nacisk na aktualne koncepcje i nowe kompetencje, niezbędne dla niemal wszystkich działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz posiada konkretną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych na danym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych opracowane zostało według obowiązującego wzoru MNiSW. Zgodnie z zapisami polskiego prawa, ukończenie studiów podyplomowych nie uprawnia natomiast do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.

Oprócz szeregu korzyści i możliwości, jakie dają studia podyplomowe, warto wspomnieć również, iż najczęściej mają one charakter studiów zaocznych. Dzięki temu szansę na nabycie dodatkowych kwalifikacji mają także osoby pracujące. Zajęcia odbywają się z reguły w weekendy, a w murach naszej uczelni są one prowadzone w trybie mieszanym – część z nich realizowana jest online.  

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych