Ile trwają studia podyplomowe?

Absolwenci studiów drugiego stopnia lub osoby, które ukończyły studia jednolite magisterskie, a w niektórych przypadkach również ci, którzy przeszli dopiero przez studia licencjackie mogą zastanawiać się nad kontynuowaniem kształcenia na różnorodnych kierunkach studiów podyplomowych. Studia podyplomowe to ciesząca się coraz większą popularnością forma pogłębiania wiedzy i umocnienia umiejętności nabytych na studiach wyższych, a także świetna szansa, by pozyskać zupełnie nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Częstym pytaniem, jakie może pojawiać się na początku jest jednak to, ile trwają studia podyplomowe.

Zacznijmy od tego, że na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Wymagane jest zatem wykształcenie wyższe – w niektórych przypadkach wystarczające będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), w innych zaś niezbędne jest posiadanie dodatkowego tytułu naukowego uzyskanego podczas studiów magisterskich.

Zwykle studia podyplomowe trwają 2 semestry, czyli jeden rok akademicki. Wynika to przede wszystkim z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarty został zapis, iż studia podyplomowe nie mogą trwać krócej niż właśnie dwa semestry. Jednak zdarza się, że całkowity czas trwania studiów podyplomowych obejmuje trzy semestry. Wówczas studia podyplomowe rozpoczęte w październiku kończą się w marcu kolejnego roku akademickiego, natomiast kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczętych w marcu trwa do października.

Czas, jaki należy poświęcić na naukę i zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zależny jest między innymi od konkretnego kierunku kształcenia. Wśród kierunków, jakie w Akademii Nauk Stosowanych realizowane są w ciągu dwóch semestrów znajdują się: Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Mediacje w oświacie, Master of Business Administration (MBA), Prawo pracy – Kadry i Płace oraz Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027). Pozostałe kierunki zakładają kształcenie w ciągu trzech semestrów.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych