Jakie dokumenty na studia podyplomowe są wymagane?

Studia podyplomowe to stale zyskująca na popularności forma kształcenia skierowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Oznacza to, że na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe na wybranym kierunku muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Warunkiem podjęcia studiów jest również wniesienie opłaty rekrutacyjnej– jest to jednorazowa opłata wpisowa pobierana przed rozpoczęciem zajęć. Wpisowe podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku nieuruchomienia danej specjalności studiów. Uruchomienie danej tury studiów podyplomowych uzależnione jest od zgłoszenia się określonej liczby kandydatów. Bardzo ważny jest jednak dla nas wysoki poziom oferowanych studiów podyplomowych, dlatego liczba miejsc na każdym z kierunków jest ograniczona. Przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością zgłoszeń kandydatów.

Dokumenty wymagane od kandydatów uzależnione są między innymi od profilu studiów – na poszczególne kierunki studiów podyplomowych niezbędne dokumenty mogą się niekiedy różnić. W niektórych przypadkach należy dostarczyć na przykład zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w danym zawodzie, w innych zaś taki dokument nie będzie wymagany. Poszczególne kierunki studiów podyplomowych organizowane są przez różne jednostki naukowe i to one decydują o kryteriach naboru, przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentach.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jednak aby rozpocząć studia w Instytucie Studiów Podyplomowych na naszej uczelni należy dostarczyć do naszego biura dodatkowo następujące dokumenty:

  • wypełnioną ankietę osobową,
  • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu do wglądu).
  • zdjęcia do legitymacji studenckiej,
  • kserokopię obu stron dowodu osobistego (dowód osobisty w oryginale do wglądu).
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania w systemie IRK po przejściu procesu rekrutacji on-line),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (w przypadku kierunków, na których jest ono wymagane).

Dokumenty można dostarczyć w formie papierowej za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) lub złożyć je osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych. Dokumenty można również przekazać przez osobę trzecią. Należy złożyć jedynie wszystkie niezbędne podpisy na podaniu oraz pozostałych dokumentach, a także sporządzić dokument uprawniający do składania dokumentów w imieniu kandydata.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku kandydatów biorących udział w rekrutacji na studia wyższe (licencjackie, inżynierskie lub jednolite magisterskie), nie jest wymagany oryginał ani kserokopia świadectwa dojrzałości uzyskanego w szkole średniej. Świadectwo maturalne jest jednym z podstawowych wymaganych dokumentów, które muszą przedłożyć kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia. Natomiast by móc znaleźć się w gronie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podyplomowe trzeba przede wszystkim okazać odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, uzyskanego po zdaniu egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia, a w niektórych przypadkach musi być to dokument potwierdzający ukończone studia drugiego stopnia.

Wśród absolwentów studiów wyższych często pojawia się również pytanie czy mogą oni wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe zaraz po ukończeniu studiów wyższych, gdy czekają jeszcze na termin obrony. Można wówczas zapisać się na studia, zaś dyplom należy do nas dostarczyć po obronie, ale przed rozpoczęciem zajęć. Do listy studentów zostaje się dopisanym dopiero po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dyplomu. W przypadku późniejszego terminu odbioru świadectwa ukończenia studiów wyższych należy powiadomić o tym odpowiednią instytucję działającą w ramach uczelni zajmującą się prowadzeniem danego kierunku i dostarczyć zaświadczenie o wynikach z poprzedniej uczelni o ukończeniu studiów wyższych. Najlepiej zrobić to niezwłocznie po obronie pracy dyplomowej pod rygorem skreślenia z listy osób mających szansę na podjęcie studiów podyplomowych.

Na koniec warto także zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami stosowanymi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia podyplomowe w przypadku cudzoziemców oraz Polaków, którzy realizowali program nauczania na zagranicznej uczelni. W przypadku studiów realizowanych w języku polskim, cudzoziemcy oraz obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli studia wyższe za granicą muszą dodatkowo złożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Z kolei w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym (kierunek MBA w języku angielskim) koniecznym do spełnienia warunkiem jest znajomość języka  angielskiego. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych wydany przez uczelnię spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszeni są o dostarczenie do wglądu oryginałów wszystkich zagranicznych dokumentów. Ponadto każdy z nich musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych