Czym są studia podyplomowe?

Szereg uczelni daje obecnie możliwość, by zdobyć dodatkową wiedzę i poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w zajęciach realizowanych na studiach podyplomowych. Wśród osób pragnących nabyć nowe kompetencje i umiejętności praktyczne w danej dziedzinie, może jednak pojawiać się szereg pytań. Czym zatem charakteryzują się studia podyplomowe? Do kogo studia podyplomowe są adresowane? Jakie warunki należy spełnić, aby móc rozpocząć studia podyplomowe? A także, ile trwają studia podyplomowe? Poniżej wyjaśniamy co to są studia podyplomowe i czym charakteryzuje się ta forma kształcenia.

Zacznijmy od tego czym są studia podyplomowe i dla kogo są przeznaczone. Studia podyplomowe to stale zyskująca na popularności forma kształcenia skierowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Oznacza to, że na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Aby rozpocząć studia podyplomowe wymagane jest zatem wykształcenie wyższe – w niektórych przypadkach wystarczające będzie ukończenie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub inżyniera), w innych zaś niezbędne jest posiadanie dodatkowego tytułu naukowego uzyskanego podczas studiów magisterskich (tytuł magistra).

Można wymienić szereg korzyści jakie dają studia podyplomowe. Warto podkreślić, że oferta studiów podyplomowych z roku na rok jest coraz bogatsza, zatem osoby poszukujące sposobu na nabycie nowych kwalifikacji, mają w dzisiejszych czasach coraz szerszy dostęp do źródeł wiedzy z rozmaitych obszarów. Studia podyplomowe stwarzają jednak nie tylko możliwość zdobycia olbrzymiej dawki wiedzy z danej dziedziny, lecz także szlifowania warsztatu umiejętności praktycznych. W trakcie nauki studenci mają przede wszystkim szansę na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które są dla nich okazją do wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy i znalezienia zatrudnienia w danym sektorze.

Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych na danym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych opracowane zostało według obowiązującego wzoru MNiSW. Warto pamiętać jednak, iż zgodnie z zapisami polskiego prawa, po ukończeniu studiów podyplomowych nie nabywa się uprawnień do otrzymania dodatkowego tytułu naukowego.

Kolejną istotną kwestią jest to, ile trwają studia podyplomowe. Zwykle studia podyplomowe trwają 2 semestry, czyli jeden rok akademicki. Wynika to przede wszystkim z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której zawarty został zapis, iż studia podyplomowe nie mogą trwać krócej niż właśnie dwa semestry. Jednak zdarza się, że całkowity czas trwania studiów podyplomowych obejmuje trzy semestry.

Na koniec przejdziemy do warunków zaliczenia, jakie należy spełnić w przypadku studiów podyplomowych. Studia podyplomowe wiążą się z koniecznością zdania egzaminu końcowego oraz napisania pracy dyplomowej. By otrzymać pozytywną ocenę końcową niezbędna będzie z pewnością zdobyta wiedza teoretyczna, ale również szereg dodatkowych umiejętności praktycznych, jakie student miał szansę uzyskać przez cały okres trwania studiów.  

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych